Progimnazijos taryba

Spa 11, 2021

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
IIV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.
Pietūs 12.00–12.45 val.
Adresas Vilniaus g.12,
LT-97108 Kretinga

Progimnazijos taryba

Spa 11, 2021

Progimnazijos taryba yra aukščiausioji Progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Progimnazijos tarybos funkcijos:
 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metiniam ir ugdymo planams, Progimnazijos nuostatams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems progimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Progimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus Kretingos rajono savivaldybės tarybai dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • pasirenka Progimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 • svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • atlieka visuomeninę Progimnazijos valdymo priežiūrą.

Taryba sudaroma iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų.

Progimnazijos tarybos sudėtis:

1. Mokinių komiteto atstovai:

1.1. Aušrinė Malūkaitė, 8c klasės mokinė;
1.2. Deimantė Gadeikytė, 8c klasės mokinė;
1.3. Matas Narkus, 8a klasės mokinys;
1.4. Smiltė Bistrovaitė, 8a klasės mokinė;
1.5. Austėja Mažrimaitė, 8a klasės mokinė.

2. Mokytojų atstovai:

2.1. Laimutė Žilinskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
2.2. Aldona Ketlerienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
2.3. Loreta Bernienė, matematikos mokytoja metodininkė, gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
2.4. Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė, meninio, dorinio ugdymo ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
2.5. Rima Liekytė, istorijos vyr. mokytoja metodininkė, 5–8 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

3. Tėvų komiteto atstovai:

3.1. Diana Stonkienė, progimnazijos tarybos pirmininkė;
3.2. Mantas Jablonskis, progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojas;
3.3. Renata Paulikienė, narė;
3.4. Indrė Meilienė, narė;
3.5. Jūratė Gudauskienė, narė.

4. Bendruomenės atstovas – Vilija Lupeikienė, Marijono Daujoto progimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content