Progimnazijos taryba

Spa 11, 2021

Paskutinės naujienos

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
IIV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.
Pietūs 12.00–12.45 val.
Adresas Vilniaus g.12,
LT-97108 Kretinga

Progimnazijos taryba

Spa 11, 2021

Progimnazijos taryba yra aukščiausioji Progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Progimnazijos tarybos funkcijos:
 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metiniam ir ugdymo planams, Progimnazijos nuostatams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems progimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Progimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus Kretingos rajono savivaldybės tarybai dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • pasirenka Progimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 • svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • atlieka visuomeninę Progimnazijos valdymo priežiūrą.

Taryba sudaroma iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų.

Progimnazijos tarybos sudėtis:

Mokinių komiteto atstovai:

Sofia Holland, 7b klasės mokinė;
Roberta Neverauskaitė, 8b klasės mokinė;
Livija Urbanaitytė, 8c klasės mokinė;
Eglė Pečiulytė, 8c klasės mokinė;
Urtė Endriužytė, 8c klasės mokinė.

Mokytojų atstovai:

Reda Petrulienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Aldona Petrulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Loreta Bernienė, matematikos mokytoja metodininkė, gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė, meninio, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Jūratė Lukauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, 5-8 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

Tėvų komiteto atstovai:

Ričardas Kašėta, progimnazijos tarybos pirmininkas;
Jurgita Tertelienė, progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja;
Renata Paulikienė, narė;
Mantas Jablonskis, narys;
Indrė Meilienė, narė.

Bendruomenės atstovas:

Elvyra Jurkienė, Marijono Daujoto progimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content