Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

 

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

 

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazijayra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas:

 

Lyderystė

 • Lyderystės mokymai strateginio valdymo, pokyčių planavimo ir įgyvendinimo, grįžtamojo ryšio suteikimo srityse, vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa „Lyderystė pokyčių valdymui“.

 

 • Organizuojami užsiėmimai mokinių ir tėvų savivaldoms stiprinti: mokinių savivaldų naktis, vykdomi tėvų forumai.
 • Dalyvavimas TŪM vykdomosios komandos formavimo renginiuose ir bendrose interaktyviose veiklose.

 

Įtraukusis ugdymas

 • Organizuojami mokymai įtraukiojo ugdymo tematika.
 • Įgyvendinama visos dienos mokykla mokiniams.
 • Dalinamasi Erasmus+ projekto „We are colourful“ sukurtų intelektinių produktų metodine medžiaga darbui su mokiniais, turinčiais SUP.
 • Įrengiamas specialiojo pedagogo kabinetas su sensorine erdve, įsigytos IKT ir specialiosios priemonės švietimo pagalbos specialistams.

 

Kultūrinis ugdymas

 • 1–8 klasių mokiniams vykdomas ilgalaikis integruotas projektas ,,Išlaisvink kūrybiškumą“, bendradarbiaujant su kultūros, meno ir kūrybinio sektoriaus, mokslo, sporto atstovais.
 • Organizuojamos integruotos pamokos, edukaciniai užsiėmimai.
 • Vykdomos integruotos pamokos ir veiklos kitose edukacinėse erdvėse (bibliotekoje, muziejuje ir kt.) pagal sudarytą tvarkaraštį.

 

STEAM ugdymas

 • Įrengiamas STEAM „IMU“ centras, aprūpintas šiuolaikinėmis technologijomis, priemonėmis bei baldais. STEAM „IMU“ centro veiklos kryptys: gamtos mokslai, tikslieji mokslai, programavimas, robotika, 3D technologijų ir virtuali realybė.
 • Parengti savivaldybės 1–8 klasių mokiniams integruotų pamokų, edukacinių užsiėmimų planai su metodinėmis rekomendacijomis.
 • Progimnazijos vadovai dalinasi gerąja patirtim tema „IT sprendimai veiklos efektyvinimui“ rajono bei respublikos mokytojams ir vadovams.
 • Vykdoma ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams STEAM ir informatinio mąstymo ugdymo srityse.

 

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4–5 punkte).

 

Siekiami rezultatai

 

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
Skip to content